הכנות לקראת איתור תקלה/קצר/נתק בכבל מתח גבוה באדמה